Segons els compromisos adquirits en l’Agenda Europea de Migració de maig de 2015, la Comissió Europea va plantejar redistribuir 160.000 persones sol·licitants de protecció internacional, actualment ubicades a països com Itàlia o Grècia, de les quals l’Estat espanyol n’hauria d’acollir més de 17.000 en dos anys.

Per a gestionar-ne l’acollida, l’Estat ha habilitat 3 entitats: l’Accem, la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), que a Catalunya actua sota el nom de Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), i la Creu Roja.

Les persones sol·licitants de protecció internacional tenen dret a rebre una ajuda durant un període comprès entre els 6 i, com a màxim, els 24 mesos, amb diferents intensitats, per cobrir les seves necessitats bàsiques.

A Catalunya, la primera acollida (fins a 6 mesos) es pot realitzar en habitatges llogats per les tres entitats en el mercat privat o protegit, o en centres específics.

En aquests espais –gestionats per les tres entitats designades o d’altres entitats i/o organitzacions humanitàries col·laboradores – uns equips multidisciplinaris (psicòlegs, treballadors socials, personal sanitari, personal jurídic, traductors, mediadors…) elaboraran un perfil vital de la família, persona o grup, de tal manera que, de comú acord i en funció dels recursos disponibles, es decideixi el lloc d’estada a Catalunya.

segunda_fase_final

La Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb els ens locals, presta el Servei de Primera Acollida que inclou accions de formació i informació amb l’objectiu de promoure l’empoderament i l’autonomia personal. La formació integral que ofereix aquest servei és una eina que té per objectiu situar les persones usuàries en igualtat de condicions que la resta de la societat catalana en la recerca de feina i en el desenvolupament d’estratègies per millorar les seves competències professionals. Les accions incloses en el Servei de Primera Acollida són les següents:

  • Assolir les competències bàsiques en llengua catalana i llengua castellana situades entre els nivells A1 i A2 del Marc Europeu Comú de Referència de les llengües.
  • Assolir uns coneixements bàsics sobre drets i deures laborals per fer possible la plena efectivitat, tant per a l’accés al món laboral, com per al desenvolupament del lloc de treball i la carrera professional.
  • Assolir coneixements bàsics i pràctics sobre la societat catalana i el seu marc jurídic.

Servei de primera acollida

icono-refugee_condition-2