Segons la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, tota persona té dret a un habitatge digne, en els termes previstos per la llei, que asseguri la seva salut i benestar.

Informació sobre l’habitatge a Catalunya per a nouvinguts
El dret a l’habitatge

refugee_catalunya_habitatge_new

La Generalitat de Catalunya i les administracions locals ofereixen habitatges de lloguer de promoció pública.

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Patronat Municipal de l’Habitatge – Ajuntament de Barcelona
Oficina Municipal d’Habitatge de Girona
Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL
Servei Municipal de l’Habitatge i actuacions urbanes SA de Tarragona

cat_housing