El dret d’asil és la protecció dispensada per un Estat als nacionals no comunitaris o als apàtrides als quals es reconegui la condició de refugiat.

La condició de refugiat es reconeix a tota persona que, a causa de temors fonamentats de ser perseguida per motius de raça/ètnia, religió, nacionalitat, opinions polítiques,  o pertinença a un determinat grup social (com per exemple de gènere o orientació sexual), es troba fora del país de la seva nacionalitat i no pot o, a causa d’aquests temors, no vol acollir-se a la protecció del país esmentat, o a l’apàtrida que, sense tenir nacionalitat i trobant-se fora del país on abans tenia la residència habitual, pels mateixos motius no pot o, a causa d’aquests temors, no vol tornar-hi, i no estigui incurs en alguna de les causes d’exclusió.

Quan les persones sol·licitants de protecció internacional entren a l’Estat espanyol, la seva ubicació i distribució són competència de l’administració de l’Estat espanyol. Més informació aquí:

Prospecte informatiu sobre la protecció internacional.

A Catalunya hi ha 4 entitats que gestionen l’assessorament jurídic per a persones sol·licitants de protecció internacional:

El marc jurídic normatiu de referència en matèria de protecció internacional el trobem a les següents normatives bàsiques:

Convenció de Ginebra de les Nacions Unides – 1951
Protocol sobre l’Estatut dels Refugiats – Nova York 1967

interior_religio_img

Reglament de Dublín
Llei 12/2009, de 30 d’octubre de 2009, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària a l’Estat Espanyol

Pla de Protecció Internacional de Catalunya

icono_legal

Tota la informació necessària la trobareu a la secció de Legislació del

Web d’Acollida de la Generalitat de Catalunya