Transcorreguts 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud de protecció internacional la persona refugiada obté una autorització de treball. Aquesta autorització permet treballar mentre es tramita la petició, sigui per compte propi o per compte d’altri, i és vàlida per a tot el territori de l’Estat espanyol.

Hi ha dos tipus de contractes atenent a la seva durada: temporals, que són contractes per un període de temps concret, amb la possibilitat de renovació, i indefinits, que són contractes “fixes” sense data de finalització. Els contractes també poden ser a temps parcial, o de jornada completa, segons els convenis col·lectius del sector.

Treballar a Catalunya

Legislació relacionada amb l’ocupació
Organitzacions empresarials, sindicats i associacions i gremis professionals
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

refugee_catalunya_ocupacio

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix recursos per a buscar feina.

Servei d’Ocupació de Catalunya
Mapa d’oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya

Els títols acadèmics d’altres països han d’estar homologats perquè siguin reconeguts oficialment. Alguns països tenen convenis de reconeixement d’estudis i títols estrangers (homologació i convalidació) amb l’Estat espanyol, d’altres no, i els procediments són diferents en cada cas.

Informació sobre l’homologació de títols
Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari

cat_labour